CROESO…

#DawnCymru

Colosiaid- Rhodri Glyn

Mae Rhodri Glyn yn weinidog ym Mro Aled sydd ar hyn o bryd yn astudio yng Ngholeg Ddiwinyddol Oak Hill yn Llundain.  

rhodsAr ddechrau 2016, y llythyr at y Colosiaid oedd y rhan o’r Beibl fu dan sylw yn Ysgol Sadwrn DAWN Cymru. Er mai epistol cymharol fyr yn y Testament Newydd ydyw, mae’n drysor llawn o ddysgeidiaeth gyfoethog ac ymarferol ynglŷn â rhagoriaeth Iesu Grist, a sut y mae hynny i roi siâp arbennig ar fywyd y Cristion a’r eglwys.

Yn dilyn cyflwyniad Euros Wyn Jones ar ddiwinyddiaeth genhadol Paul a throsolwg o gynnwys a themâu’r llythyr, cawsom gyfle cyn cinio i ystyried athrawiaethau ffug a’r ffordd y mae’r llythyr at y Colosiaid yn ein dysgu i ddelio â’r bygythiad hwn i fywyd yr eglwys.

Daeth yn amlwg fod problem ymhlith Cristnogion Colosa wrth i ddysgeidiaeth nad oedd yn cyd-fynd â’r wir Efengyl gychwyn magu gwreiddiau yno. Heb ganolbwyntio’n ormodol ar y ddysgeidiaeth ffals a niweidiol, ymatebodd Paul trwy annog y Cristnogion i beidio symud oddi wrth obaith y Newyddion Da – y ffordd rymus mae Duw’n gweithio i achub pawb sy’n credu (Rhufeiniaid 1:16). Atgoffodd hwy o’r gwirioneddau gwych am Iesu Grist – yr un sy’n gyflawn Dduw ac yn gyflawn ddyn, yr un sy’n bodoli cyn pob peth ac y crëwyd popeth er ei fwyn. Ef sicrhaodd achubiaeth pechaduriaid trwy wneud heddwch rhwng Duw a dyn trwy ei waed ar y groes, ac Ef sy’n meddu awdurdod ar bopeth gweledig ac anweledig.

photo 2 - CopyArweiniodd hyn at drafodaeth bwysig ynglŷn â sut yr ydym ni i gyhoeddi’r gwirioneddau Beiblaidd yn eglur heddiw er mwyn ymateb yn gadarn i’r gau athrawiaethau cyffredin yng Nghymru. Yn ystod y drafodaeth mynegwyd fod angen gostyngeiddrwydd i ddod o dan awdurdod Gair Duw trwy astudio gwirioneddau’r Beibl ymhlith ein cyd-gredinwyr yn yr eglwys. O gofio dylanwad enfawr diwylliant ein hoes ar yr hyn y mae pobl yn ei gredu pwysleisiwyd y dylai Cristnogion weddïo ar i Air Duw gael y gair olaf ym mhob agwedd o’n bywydau, ac ar sail hynny iddynt fod yn barod i ddod â’r Beibl a’i neges yn hysbys i eraill. Ar gychwyn blwyddyn newydd cofiwn pwy yw’r Arglwydd Iesu, a’r hyn sy’n wir amdano: ‘Oherwydd ynddo Ef y mae holl gyflawnder y Duwdod yn preswylio’n gorfforol, ac yr ydych chwithau wedi eich dwyn i gyflawnder ynddo ef. (Colosiaid 2:9-10)

Information

This entry was posted on Ionawr 12, 2016 by .
%d bloggers like this: